Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

majenki
20:55
1424 61c0 470
Reposted frommindtrap mindtrap viajointskurwysyn jointskurwysyn
majenki
20:17
majenki
20:16
2401 2f3b 470
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajankanty jankanty

August 14 2017

majenki
19:34
3073 53cd 470
19:34
majenki
19:30
3675 f135 470
zupa kolejny raz daje mi w twarz.

August 13 2017

majenki
15:30
14:48
8869 20ed 470
Reposted fromgreggles greggles viasober sober

August 05 2017

majenki
20:12
0935 71dd 470
majenki
20:11
2982 163a 470
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoutline outline

July 24 2017

majenki
20:56
1394 6735 470
Reposted fromrevalie revalie viadouxsouvenirs douxsouvenirs

July 19 2017

majenki
20:36
Reposted fromstarwars starwars
majenki
20:27
3382 1327 470
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment viaoutline outline
majenki
20:27
Reposted frombluuu bluuu viaoutline outline
majenki
20:27
1170 884f 470
Reposted fromdailylife dailylife viaoutline outline
majenki
20:24
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viagreensky greensky
majenki
20:16
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
majenki
20:14
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viadotknij dotknij
majenki
20:13
0441 8d21 470
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
20:13
9352 34c8 470
Reposted fromLittleJack LittleJack viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl